Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle produkten die u op Nautisch keuringstation Kostabo aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Nautisch keuringsstation Kostabo schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Nautisch keuringsstation Kostabo.

Artikel 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst met Nautisch keuringsstation Kostabo komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@ NautischkeuringsstationKostabo.nl
2.3 Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop (= ontvangstdatum) worden geretourneerd, uitgezonderd producten in opdracht of op bestelling (zie verder: Artikel 6. retourneren).

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen

3.1 Alle prijzen op Nautisch keuringsstation Kostabo zijn in euro`s exclusief verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.4 Producten blijven eigendom van Nautisch keuringsstation Kostabo tot ontvangst van betaling van datzelfde product.
3.5 Producten in opdracht of op bestelling dienen vooraf betaald te worden.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via Nautisch keuringsstation Kostabo kan op de volgende wijze worden betaald:
- Contante betaling (afhalen)
- Overschrijving
- iDeal
4.2 Voor bestellingen naar het buitenland gelden afwijkende verzendtarieven.
4.3 Betaling van een bestelling d.m.v. overschrijving dient binnen 7 dagen te geschieden. Is de betaling na deze termijn niet bijgeschreven dan is de Nautisch keuringsstation Kostabo, zonder schriftelijke kennisgeving, de openstaande bestelling te annuleren. Nautisch keuringsstation Kostabo behoudt zich het recht om bij uitblijven van een betaling na de eerste termijn van 7 dagen, bestelde artikelen opnieuw in de verkoop te brengen.

Artikel 5. Leveringsvoorwaarden

5.1 Bestellingen worden uitsluitend verzonden na ontvangst van betaling.
5.2 . consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
5.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
5.4 Bestellingen worden z.s.m. verzonden met een minimum van 4 verzendmomenten per week. Eventuele verzenduitzonderingen i.v.m. vakantie worden duidelijk in het bestelformulier en op de site vermeld. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.
5.5 Indien de zending retour komt bij ons kan het pakket alleen opnieuw verzonden worden wanneer u aan het tarief voor pakketpost voldoet. Of u kunt opteren voor restitutie van het aankoopbedrag (=minus de gemaakte kosten voor het verzenden)

Artikel 6. Retourneren

6.1 Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop worden geretourneerd indien verpakking en product in originele staat zijn en niet beschadigd.
6.2 Retournering van producten in opdracht of op bestelling is niet mogelijk.
6.3 Retourneren van producten is alleen mogelijk indien vooraf gegaan door een schriftelijke opgave (via e-mail).
6.4 Verzendkosten voor het retourneren van aangeschafte producten komen volledig voor rekening van klant.
6.5 De klant is verantwoordelijk voor deugdelijke verpakking van de retourzending. Eveneens is de klant aansprakelijk voor diefstal/verlies van de zending tijdens transport
6.6 Terugbetaling van het orderbedrag geschiedt binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending en indien geen schade is geconstateerd.
6.7 Indien de retourzending ons beschadigd bereikt worden de kosten hiervoor in mindering gebracht op het te restitueren bedrag.
6.8 Indien de retourzending ons niet bereikt zal geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 7. Garantie

7.1 Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
7.2De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
7.3 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.
7.4 Gebruiker verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
7.5 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.
7.6 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7.7 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
7.8 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Nautisch keuringsstation Kostabo is niet aansprakelijk voor enige schade aan roerende of onroerende goederen en voor letsel aan of overlijden van personen ten gevolge van gebruik van door Nautisch keuringsstation Kostabo geleverde en gekeurde producten.
8.2 De koper is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor naleving en toezien van veilig en verantwoord gebruik van bij Nautisch keuringsstation Kostabo aangeschafte en gekeurde producten.
8.3 Nautisch keuringsstation Kostabo is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Nautisch keuringsstation Kostabo.
8.4 Als Nautisch keuringsstation Kostabo om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

Artikel 9 Risico-overgang

9.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 10 Privacy verklaring

10.1 Nautisch keuringsstation Kostabo respecteer de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken u gegevens om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Nautisch keuringsstation Kostabo zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 kostaboproducts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel