Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op Kostabo products aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Kostabo products schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden Kostabo products

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst met Kostabo products komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@ kostabo.nl
2.3 Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop (= ontvangstdatum) worden geretourneerd, uitgezonderd producten in opdracht of op bestelling (zie verder: Artikel 6. retourneren).

Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen

3.1 Alle prijzen op Kostabo products zijn in euro`s exclusief verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.4 Producten blijven eigendom van Kostabo products tot ontvangst van betaling van datzelfde product.
3.5 Producten in opdracht of op bestelling dienen vooraf betaald te worden.

Artikel 4. betaling

4.1 Bij bestellingen via Kostabo products kan op de volgende wijze worden betaald:
- Contante betaling (afhalen)
- Overschrijving
- iDeal
4.2 Voor bestellingen naar het buitenland gelden afwijkende verzendtarieven.
4.3 Betaling van een bestelling d.m.v. overschrijving dient binnen 7 dagen te geschieden. Is de betaling na deze termijn niet bijgeschreven dan is de Kostabo products, zonder schriftelijke kennisgeving, de openstaande bestelling te annuleren. Kostabo products behoudt zich het recht om bij uitblijven van een betaling na de eerste termijn van 7 dagen, bestelde artikelen opnieuw in de verkoop te brengen.

Artikel 5. leveringsvoorwaarden

5.1 Bestellingen worden uitsluitend verzonden na ontvangst van betaling.
5.2. consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
5.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
5.4 Bestellingen worden z.s.m. verzonden met een minimum van 4 verzendmomenten per week. Eventuele verzenduitzonderingen i.v.m. vakantie worden duidelijk in het bestelformulier en op de site vermeld. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
5.5 Indien de zending retour komt bij ons kan het pakket alleen opnieuw verzonden worden wanneer u aan het tarief voor pakketpost voldoet. Of u kunt opteren voor restitutie van het aankoopbedrag (=minus de gemaakte kosten voor het verzenden)

Artikel 6. retourneren

6.1 Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop worden geretourneerd indien verpakking en product in originele staat zijn en niet beschadigd.
6.2 Retournering van producten in opdracht of op bestelling is niet mogelijk.
6.3 Retourneren van producten is alleen mogelijk indien vooraf gegaan door een schriftelijke opgave (via e-mail).
6.4 Verzendkosten voor het retourneren van aangeschafte producten komen volledig voor rekening van klant.
6.5 De klant is verantwoordelijk voor deugdelijke verpakking van de retourzending. Eveneens is de klant aansprakelijk voor diefstal/verlies van de zending tijdens transport
6.6 Terugbetaling van het orderbedrag geschiedt binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending en indien geen schade is geconstateerd.
6.7 Indien de retourzending ons beschadigd bereikt worden de kosten hiervoor in mindering gebracht op het te restitueren bedrag.
6.8 Indien de retourzending ons niet bereikt zal geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 7. Garantie

7.1 Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
7.2 De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
7.3 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.
7.4 Gebruiker verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
7.5 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.
7.6 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7.7 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met het geen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
7.8 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Artikel 8. aansprakelijkheid

8.1 Kostabo products is niet aansprakelijk voor enige schade aan roerende of onroerende goederen en voor letsel aan of overlijden van personen ten gevolge van gebruik van door Kostabo products geleverde producten.
8.2 De koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving en toezien van veilig en verantwoord gebruik van bij Kostabo products aangeschafte producten.
8.3 Kostabo products is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Kostabo products.
8.4 Kostabo products, om welke reden dan ook, wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

Artikel 9 Risico-overgang

9.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 10 privacy verklaring

10.1 Kostabo products respecteer de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken u gegevens om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Kostabo products zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.(Download the Terms and Conditions as a PDF document.)
© 2016 - 2020 Kostabo Products | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore
This website uses cookies. More information Accept
What is a cookie ? A cookie is a small text file that is sent to your computer. When you visit a website Both this website and other parties may place cookies . What are cookies used for? This website uses cookies to improve . Ease of use and performance of the website Using cookies , we make sure to include that you do not always receive the same information when you visit our site or enter . Cookies make surfing the site so much more pleasant . There are different types of cookies . This website uses persistent cookies and session cookies. Permanent cookies : Allows the website can be set to your preferences. For example, to your consent to allow cookies to remember. As a result, you do not have to repeat so you save time and easily navigate through the online store . Your preferences Persistent cookies can be removed via the settings of your browser . Session cookies : Using a session cookie , we can see which parts of the website you have viewed this visit . We can therefore adapt to the surfing behavior of our visitors as possible. Webshop These cookies are automatically deleted when you close your browser . With the specific purpose of this Web site places cookies ? This web site places cookies for the following reasons : Shopping Cart ( functional cookie) : Remember what products are in your shopping cart. Without this cookie , you can order any products or in your shopping basket . Cookie selection ( functional cookie) : Remember that you have given to the placing of cookies our permission . Google Analytics ( tracking cookie ) : Measure how you use the website and how you found us and reports in attempt to gain insight here . Google AdWords ( tracking cookie ) : we measure how you use the website and how you found us. We use this knowledge to improve . Our AdWords campaigns Facebook ( Social Media cookie) : This cookie is possible to 'like' our Facebook page . This button works through code from Facebook itself originates . Twitter ( Social Media cookie) : This cookie is possible to follow our Twitter page . This button works through code that originates from Twitter itself . AddThis ( Social Media cookie) : This cookie is it possible to share via Facebook , Twitter , Hyves and various other social media websites our content . Affiliate marketing (marketing cookies) : We use these cookies to reward them for their contribution to the sales partner sites (affiliates , such Daisycon , TradeTracker and Cleafs ) . Review sites (marketing Cookies ): We like to be judged by customers . We use a review site such as The Feedback Company. These places cookies for proper operation . How can I manage or delete cookies ? Generally, cookies can be managed , edited and deleted by your browser . More information on and off , and cookies can be found in the instructions and / or using the help function of your browser .